В избранное
Lat
Форум Регистрация
Войти

Аббревиатура

Введите слова для поиска:

 • б/п – бұрын пайдаланылған
 • б/у – бывшие в употреблении
 • БА – бейматериалдық активтер
 • НА – нематериальные активы
 • БАБЖ – біртұтас автоматтандырылған байланыс жүйесі
 • ЕАСС – единая автоматизированная сеть связи
 • БАЖ – басқарудың ақпараттық жүйесі
 • ИСУ – информационная система управления
 • БАЖ – басқарудың ақпараттық жүйесі
 • ИУС – информационно-управляющая система
 • БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары
 • СМИ – средства массовой информации
 • БАЭ – Біріккен Араб Эмираты
 • ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты
 • БӘҚ – бірыңғай әкімшілік құжат
 • ЕАД – единый административный документ
 • ББ – бас басқарма
 • ГУ – главное управление
 • ББАЖ – басқарудың біртұтас автоматтандырылған жүйесі
 • ЕАСУ – единая автоматизированная система управления
 • БББ – Бүкіл ресейлік биржа банкісі
 • ВББ – Всероссийский биржевой банк
 • ББМС – білім бойынша мамандықтар сыныптамасы
 • КСО – классификация специальностей по образованию
 • ББП – бақылау және басқару пункттері
 • ПКУ – пункт контроля и управления
 • БГ – булы газдар
 • ПГ – парниковые газы
 • БҒМ – Білім және ғылым министрлігі
 • МОН – Министерство образования и науки
 • БДБ – бас диспетчерлік басқарма
 • ГДУ – главное диспетчерское управление
 • БДБ – біріккен диспетчерлік басқарма
 • ОДУ – объединенное диспетчерское управление
 • БДҚ – біріккен диспетчерлік қызмет
 • ОДС – объединенная диспетчерская служба
 • БДСҰ – Бүкілдүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы
 • ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения
 • БЕК – Бүкілдүниежүзілік еңбек конфедерациясы
 • ВКТ – Всемирная конфедерация труда
 • БЕО – бас есептеу орталығы
 • ГВЦ – главный вычислительный центр
 • БЕС – бухгалтерлік есеп стандарттары
 • СБУ – стандарты бухгалтерского учета
 • БЗМҚ – Бүкілдүниежүзілік зияткерлік меншікті қорғау ұйымы
 • ВОИС – Всемирная организация по охране интеллектуальной собственности
 • БІА – бақылау-із кесу алабы
 • КСП – контрольно-следовая полоса
 • БК – бірлескен кәсіпорын
 • СП – совместное предприятие
 • БКҚЖ – бірыңғай конструкторлық құжаттама жүйесі
 • ЕСКД – единая система конструкторской документации
 • БКҰ – бейкоммерциялық ұйым
 • НКО – некоммерческая организация
 • БКҰ – Бүкілдүниежүзілік кеден ұйымы
 • ВТО – Всемирная таможенная организация
 • БКФ – Бүкілдүниежүзілік кәсіподақтар федерациясы
 • ВФП – Всемирная федерация профсоюзов
 • БҚ – басқарушылық қызмет
 • УД – управленческая деятельность
 • БҚЖҰК – Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссия
 • НКЦБ – Национальная комиссия по ценным бумагам
 • БҚМУ – М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
 • ЗКГУ – Западно - Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова
 • БҚО – Батыс Қазақстан облысы
 • ЗКО – Западно – Казахстанская область
 • БҚС – басқарушылық құжаттама сыныптамасы
 • КУД – классификация управленческой документации
 • БҚҮ – Банк аралық қаржы үйі
 • МФД – Межбанковский финансовый дом
 • БМБ – бас механик бөлімі
 • ОГМ – отдел главного механика
 • БМБ – басқару модулін бағдарламалау
 • ПМУ – программирование модуля для управления
 • БМЖ – біртұтас модульдік жүйе
 • ЕМС – единая модульная система
 • БМК – Бүкілдүниежүзілік мұнай конгресі
 • ВНК – Всемирный нефтяной конгресс
 • БМҰ – Бүкілдүниежүзілік метеорологиялық ұйым
 • ВМО – Всемирная метеорологическая организация
 • БНКК – біріккен несие карточкалары компаниясы
 • КОКК – компания объединенных кредитных карточек
 • БӨҚжА –бақылау-өлшеу құралдары және автоматика
 • КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика
 • БӨП – бақылау-өткізу пункті
 • КПП – контрольно-пропускной пункт
 • БП – бақылау пункті
 • КП – контрольный пункт
 • БПО – Бүкілдүниежүзілік пошта одағы
 • ВПС – Всемирный почтовый союз
 • БРБ – бүкілресейлік бірлестік
 • ВО – всероссийское объединение
 • БСАЖ – бірыңғай статистикалық ақпарат жүйесі
 • ЕСИС - единая статистическая информационная система
 • БСБЖ – басқаруды сандық бағдарламалау жүйесі
 • СПЧУ – система численного программирования управления
 • БСК – банктің сәйкестендірме коды
 • БИК – банковский идентификационный код
 • БСҰ – Бүкілдүниежүзілік сауда ұйымы
 • ВТО – Всемирная торговая организация
 • БТБА – бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы
 • ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник
 • БТД – бірыңғай тапсырысшы дирекциясы
 • ДЕЗ – дирекция единого заказчика
 • БТЖ – бірыңғай тарифтік жүйе
 • ЕТС - единая тарифная система
 • БТҚ – бағдарламалық техникалық құралдар
 • ПТС – программно-технические средства
 • БТМ – бірыңғай тарифтік мөлшерлеме
 • ЕТС – единая тарифная ставка
 • БТН – бірыңғай тауар номенклатурасы
 • ЕТН – единая товарная номенклатура
 • БТҰ – Бүкілдүниежүзілік туризм ұйымы
 • ВОТ – Всемирная организация по туризму
 • БТҰ – Бүкілдүниежүзілік туристік ұйым
 • ВТО – Всемирная туристическая организация
 • БҰҰ – Біріккен Ұлттар Ұйымы
 • ООН – Организация Объединенных Наций
 • БҰҰ БА – БҰҰ-ның бас ассамблеясы
 • ГАООН – Генеральная Ассамблея ООН
 • БҰҰ ХС – БҰҰ-ның халықаралық соты
 • МС ООН – международный суд ООН
 • БХТК – Балтық және халықаралық теңіз конференциясы
 • БММК – Балтийская международная морская конференция
 • БЭЖ – бірыңғай энергетикалық жүйе
 • ЕЭС – единая энергетическая система

Уже 51346 пользователей с нами!

Расскажите о нашем проекте своим друзьям и коллегам!

Статистика

19672
слов в словаре
398
документов на сайте
14587
скачиваний документов
345
правовых документов