В избранное
Lat
Форум Регистрация
Войти

Аббревиатура

Введите слова для поиска:

 • м.а. – міндетін атқарушы
 • и.о. – исполняющий обязанности
 • м.ж. – менің жауапкершілігімсіз
 • б.м.о. – без моей ответственности
 • МАИ – мемлекеттік автомобиль инспекциясы
 • ГАИ – государственная автомобильная инспекция
 • МАК – Жоғары аттестациялық комитет
 • ВАК – Высший аттестационный комитет
 • МАПН – Саяси ғалымдардың халықаралық ассоциациясы
 • МАПН – Международная ассоциация политических наук
 • МАС – мұнай айдау станциялары
 • НПС – нефтеперекачивающие станции
 • МАЭС – Мемлекеттік аймақтық электр стансысы
 • ГРЭС – Государственная региональная электрическая станция
 • МӘСК – медициналық-әлеуметтік сараптама комиссиясы
 • МСЭК – медико-социальная экспертная комиссия
 • МБ – магниттік барлау
 • МР – магниторазведка
 • МБ – метеорологиялық бөлім
 • ОМ – отдел метеорологии
 • МБ – Метрологиялық бақылау
 • МК – Метрологический контроль
 • МБВБ – Мәскеу халықаралық валюта биржасы
 • ММВБ – Московская международная валютная биржа
 • МБОС – мемлекеттік басқару органдарының сыныптамасы
 • КОГУ – классификация органов государственного управления
 • МГБ – мұнайлы газды бассейн
 • НГБ – нефтегазоносной бассейн
 • МГҚ – магистральды газ құбыры
 • МГ – магистральный газопровод
 • МГӨБ – мұнай-газ өндіруші бірлестік
 • НГДО – нефтегазодобывающее объединение
 • МДБМ – мектепке дейінгі балалар мекемелері
 • ДДУ – детские дошкольные учреждения
 • МЕБ – машиналық-есеп бюросы
 • МСБ – машинно-счетное бюро
 • Мемстатком – Мемлекеттік статистика комитеті
 • Госкомстат – Государственный комитет статистики
 • МЕС – машиналық-есеп стансасы
 • МСС – машинно-счетная станция
 • МЖАК – Мемлекеттік жоғары аттестациялық комитет
 • ГВАК – Государственный высший аттестационный комитет
 • МЖЗҚ – Мемлекеттік жинақтау зейнетақы қоры
 • ГНПФ – Государственный накопительный пенсионный фонд
 • МЖҚО – мемлекеттік жинақ қарызының облигациялары
 • ОГСЗ – облигации государственного сберегательного займа
 • МЖМБС – мемлекеттік жалпыға міндетті білімнің стандарты
 • ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования
 • МЖТ – мемлекеттік жиынтық табыс
 • СГД – совокупный государственный доход
 • МКҒТК – Мемлекеттік көпшілік ғылыми-техникалық кітапхана
 • ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая библиотека
 • МКҚК – мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын
 • ГККП – государственное коммунальное казенное предприятие
 • МҚ – магистральді құбыр
 • МТ – магистральный трубопровод
 • МҚАП – мұнай құбырының ақырғы пункті
 • КПН – конечный пункт нефтепровода
 • МҚАТО – медициналық қызметке ақы төлеу орталығы
 • ЦОМУ – центр оплаты медицинских услуг
 • МҚБ – мұнай құбыры басқармасы
 • НУ – нефтепроводное управление
 • МҚМ – Мемлекеттік қазынашылық міндеттеме
 • ГКО – государственное казначейское обязательство
 • МҚМ – Мемлекеттік салық қызметі
 • ГНС – Государственная налоговая служба
 • МҚМО – Мемлекеттік қысқа мерзімді облигациялар
 • ГКО – государственное краткосрочные облигации
 • МҚМО – муниципалдық қысқа мерзімді облигациялар
 • МКО – Муниципальные краткосрочные облигации
 • МҚС – мұнай қыздыру стансасы
 • СПН – станция подогрева нефти
 • ММ – мемлекеттік мекеме
 • ГУ – государственное учреждение
 • ММК – Меммүлікком
 • ГКИ – Госкомимущество
 • ММҚ – Мемлекеттік метрология қызметі
 • ГМС – Государственная метрологическая служба
 • ММӨҚ – магистральды мұнай-өнім құбыры
 • МНПП – магистральный нефтепродуктопровод
 • МНТБ – мемлекеттік нөмірлік тіркеу белгісі
 • ГРНЗ – государственный регистрационный номерной знак
 • МӨЖ – материалдық өндіріс жүйесі
 • СМП – система материального производства
 • МӨЗ – мұнай өңдеу зауыты
 • НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
 • МӨС – мұнай өңдеу стансысы
 • НПС - нефтеперерабатывающая станция
 • МС – Мемлекеттік сақтандыру
 • Госстрах – Государственное страхование
 • МС – метеорологиялық станса
 • МС – метеорологическая станция
 • МС – метрологиялық сараптау
 • МЭ – метрологическая экспертиза
 • МСАЖ – мемлекеттік статистиканың автоматтандырыл-ған жүйесі
 • АСГС – автоматизированная система государственной статистики
 • МСЖ – мемлекеттік сертификаттау жүйесі
 • ГСС – государственная система сертификации
 • МСЖ – мемлекеттік стандарттау жүйесі
 • ГСС – государственная система стандартизации
 • МСК – мемлекеттік су кадастры
 • ГВК – государственный водный кадастр
 • МСК – Мемлекеттік сырқы экономикалық келісім
 • ГВК – Государственная внешне-экономическая комиссия
 • МСКБ – мемлекеттік су кадастрының бөлімі
 • ОГВК – отдел государственного водного кадастра
 • МСҚ – Мемлекеттік сақтандыруды қадағалау
 • Госстрах-надзор – Государственный страховой надзор
 • МСО – Мемлекеттік стандарттау объектілері
 • ОГС – Объекты государственной стандартизации
 • МСС – Мемлекеттік стандарттарды сыныптау
 • КГС – Классификация государственных стандартов
 • МСТ – Мемлекеттік стандарт
 • ГОСТ – Государственный стандарт
 • МСШЕҰ – Мұнайды сыртқа шығарушы елдер ұйымы
 • ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти
 • МТ – мәміле төлқұжаты
 • ПС – паспорт сделки
 • МТЖ – материалдық-техникалық жабдықтау
 • МТС – материально-техническое снабжение
 • МТҚ – материалдық-техникалық қор
 • МТР – материально-технические ресурсы
 • МХҚБ – Мәскеу халықаралық қор биржасы
 • ММФБ – Московская международная фондовая биржа
 • МХР – Моңғол Халық Республикасы
 • МНР – Монгольская Народная Республика
 • МШТ – мүмкін шектегі тасталынды
 • ПДВ – предельно допустимый выброс

Уже 51346 пользователей с нами!

Расскажите о нашем проекте своим друзьям и коллегам!

Статистика

19672
слов в словаре
398
документов на сайте
14587
скачиваний документов
345
правовых документов