В избранное
Lat
Форум Регистрация
Войти

Аббревиатура

Введите слова для поиска:

 • СА - Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі
 • АС - Агентство Республики Казахстан по статистике
 • СА – сорап агрегаты
 • НА – насосный агрегат
 • САБ – сала аралық баланс
 • МОБ – межотраслевой баланс
 • САД – Стандарттардың ақпараттық деректері
 • ИДС – информационные данные стандарта
 • САҚТ – сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі
 • ППС – паритет покупательной способности
 • САМИ – министрліктің салықтар мен алымдар жөніндегі инспекциясы
 • ИМНС – инспекция министерства по налогам с сборам
 • САО – Солтүстік Атлантикалық одақ
 • САО – Северо Атлантический союз
 • САСЖ – стратегиялық ақпаратты сканерлеу жүйесі
 • СССИ – система сканирования стратегической информации
 • СӘ - сауда әріптестігі
 • ТП – торговое партнерство
 • СӘБ – Сапаны әкімшілік басқару
 • АУК – Административное управление качеством
 • СӘТК – сырттан әкелінетін тауарлардың есеп карточкасы
 • УКИ – учетная карточка импортируемых товаров
 • СБ – сәйкестендіру белгісі
 • ИП – идентификационный признак
 • СБЖ – Стандарттаудың бірыңғай жүйесі
 • ЕСС – Единая система стандартизации
 • СБК – стандарттардың бақылау көшірмесі
 • ККС – контрольная копия стандартов
 • СБҚ – сыртқы барлау қызметі
 • СВР – служба внешней разведки
 • СД – стандарттау деңгейі
 • УС – уровень стандартизации
 • СЕӨ - Стандарттық емес өнім
 • НП – Нестандартная продукция
 • СЖ – стандарттау жүйесі
 • СС – система стандартизации
 • СЖТО – стандарттаудың жалпы техникалық объектілері
 • ООС – общетехнические объекты стандартизации
 • СИБ – Солтүстік инвестициялық банк
 • СИБ – Северный инвестиционный банк
 • СІМ – Сыртқы істер министрлігі
 • МИД – Министерство иностранных дел
 • СІС – санитарлық-індеттік станция
 • СЭС – санитарно-эпидемиологическая станция
 • СК – спорт клубы
 • СК – спортивный клуб
 • СКА – санитарлық күзет аймағы
 • ЗСО – зона санитарной охраны
 • СКБ – су кадастрының бөлімі
 • ОВК – отдел водного кадастра
 • СКГ – сұйытылған көмірсутегі газы
 • СУГ – сжиженный углеводородный газ
 • СКМҰ – стандарт күшінің мерзімін ұзарту
 • ПСДС – преодоление срока действия стандарта
 • СҚМУ – М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
 • СКГУ – Северо – Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
 • СҚО – Солтүстік Қазақстан облысы
 • СКО – Северо - Казахстанская область
 • СМ – Сәйкестік туралы мағлұмдама
 • ДС – Декларация о соответствии
 • СМЖ – сатылас маркетингілік жүйе
 • ВМС – вертикальная маркетинговая система
 • СӨ - стандартталған өнім
 • СП – стандартизированная продукция
 • СӨЖ – студенттің өздік жұмысы
 • СРС – самостоятельная работа студента
 • СӨҚ – стандартталған өлшем құралы
 • ССИ – стандартизованное средство измерений
 • СӨП – сауда-өнеркәсіп палатасы
 • ТПП – торгово-промышленная палата
 • СӨС – салауатты өмір салты
 • ЗОЖ – здоровый образ жизни
 • СӨСҚ – салауатты өмір салтын қалыптастыру
 • ФЗОЖ – формирование здорового образа жизни
 • СӨСҚҰО – салауатты өмір салтын қалыптастырудың ұлттық орталығы
 • НЦФЗОЖ – национальный центр формирования здорового образа жизни
 • СР – стандартты режим
 • РС – режим стандартный
 • СС – салалық стандарт
 • ОС – отраслевой стандарт
 • СС – стандарт санаты
 • КС – категория стандарта
 • СС – стандарттық үстеме
 • УС – указатель стандартов
 • СС БТН – сыртқы сауданың бірыңғай тауар номенклатурасы
 • ЕТН ВТ – единая товарная номенклатура внешней торговли
 • ССБ – Сырқы сауда банкісі
 • ВТБ – Внешнеторговый банк
 • ССБ – Сырқы сауда бірлестігі
 • ВТО – Внешнеторговое объединение
 • ССТК – Сыртқы сауда төрелік комиссиясы
 • ВТАК – Внешнеторговая арбитражная комиссия
 • СТН – салық төлеушінің тіркеу нөмірі
 • РНН – регистрационный номер налогоплательщика
 • СТСН – салық төлеушінің сәйкестендірме нөмірі
 • ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
 • СТҮ – санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар
 • СБП – санитарно-бытовые помещения
 • СҮ – сауда үйі
 • ТД – торговый дом
 • СҮ – стандарттық үлгі
 • СО – стандартный образец
 • СХҰТК – Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның техникалық комитеті
 • ТКМОС – Технический комитет международной организации по стандартизации
 • СШФ – салық шот-фактурасы
 • НСФ – налоговая счет-фактура
 • Сын. – сынама
 • Пр.- проба
 • СЭБ – сыртқы экономикалық банк
 • ВЭБ – внешний экономический банк
 • СЭҚ – Сыртқы экономикалық қызмет
 • ВЭД – внешне экономическая деятельность
 • СЭС – су электр станциясы
 • ГЭС – гидроэлектростанция
 • СЭТ – Стандарттардың экономикалық тиімділігі
 • ЭЭС – Экономическая эффективность стандартов

Уже 51346 пользователей с нами!

Расскажите о нашем проекте своим друзьям и коллегам!

Статистика

19672
слов в словаре
398
документов на сайте
14587
скачиваний документов
345
правовых документов