В избранное
Lat
Форум Регистрация
Войти

Аббревиатура

Введите слова для поиска:

 • ҚазБСҚА – Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы
 • КазГАСА – Казахская головная архитектурно-строительная академия
 • ҚазГЗУ – Қазақ гуманитарлық-заң унверситеті
 • КазГЮУ – Казахский гуманитарно-юридический униветситет
 • ҚазМемҚызПи – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты
 • КазГосЖенПи – Казахский государственный женский педагогический институт
 • ҚазҰАУ – Қазақ ұлттық аграрлық университеті
 • КазНАУ – Казахский национальный аграрный университет
 • ҚазҰМА – Қазақ ұлттық музыка академиясы
 • КазНАМ – Казахская национальная академия музыки
 • ҚазҰПУ – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
 • КазНПУ – Казахский национальный педагогический университет им. Абая
 • ҚазҰТУ - Қ.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті
 • КазНТУ – Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева
 • ҚазҰУ – Қазақ ұлттық университеті
 • КазНУ – Казахский национальный университет
 • ҚазХҚжӘТУ – Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті
 • КазУМОиМЯ – Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана
 • ҚазЭУ – Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті
 • КазЭУ – Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова
 • Қаржымині – Қаржы министрлігі
 • Минфин – Министерство финансов
 • ҚарМУ – Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
 • КарГУ – Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова
 • ҚБ – құрылыс басқармасы
 • СУ – строительное управление
 • ҚБАЖ – құрылысты басқарудың автоматтандырылған жүйесі
 • АСУС - автоматизированная система управления строительством
 • ҚБЖ – қосалқы бөлшектер мен жарақтар
 • ЗИП – запасные части и принадлежности
 • ҚЕХС – Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
 • МСФО – Международные стандарты финансовой очетности
 • ҚЖ – қаулылар жинағы
 • СП – собрание постановлений
 • ҚЖККМЖС – қалалық жедел және кезек күттірмейтін медициналық жәрдем станциясы
 • ГС СНМП – городская станция скорой и неотложной медицинской помощи
 • ҚЖҚ – қосымша жауапкершілікті қоғам
 • ОДО – общество с допольнительной ответственностью
 • ҚЖС – қосымша жауапкершілікті серіктестік
 • ТДО – товарищество с дополнительной ответственностью
 • ҚЗӨФ – қауіпті және зиянды өндірістік факторлар
 • ОВПФ – опасные и вредные производственные факторы
 • ҚІІБ – қалалық ішкі істер бөлімі
 • ГОВД – городской отдел внутренних дел
 • ҚІК – Қылмыстық-іс жүргізу кодексі
 • УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
 • ҚК – Қылмыстық кодекс
 • УК – Уголовный кодекс
 • ҚкКП – қызмет көрсетілмейтін күшейту пункті
 • НУП – необслуживаемый усилительный пункт
 • ҚҚ – құнды қағаздар
 • ЦБ – ценные бумаги
 • ҚҚС – қосылған құн салығы
 • НДС – налог на добавленную стоимость
 • ҚҚХҚИ – Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институты
 • КИПМО – Казахстанский институт права и международных отношений
 • ҚЛБН – қызметшілер лауазымының бірыңғай номенклатурасы
 • ЕНДС – единая номенклатура должностей служащих
 • ҚМ – қазынашылық міндет
 • КО – казначейское обязательство
 • ҚМ – Қаржы министрлігі
 • МФ – Министерство финансов
 • ҚМ – Қорғаныс министрлігі
 • МО –Министерство обороны
 • ҚМЭБИ – Қазақстанның менеджмент, экономика және болжау институты
 • КИМЭП – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования
 • ҚНжЕ – құрылыс нормалары және ережелері
 • СНиП – строительные нормы и правила
 • ҚОӘБ – Қоршаған ортаға әсерді бағалау
 • ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду
 • Қоршағанортамині – Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
 • МООС – Министерство охраны и окружающей среды
 • ҚӨД – қажеттілік мерзімі өткенге дейін
 • ДМН- до минования надобности
 • ҚӨТ – қаржы-өнеркәсіп тобы
 • ФПГ – финансово-промышленная группа
 • ҚПҮ – қызмет бабында пайдалану үшін
 • ДСП – для служебного пользования
 • ҚР – Қазақстан Республикасы
 • РК – Республика Казахстан
 • ҚР МЖ – Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктелімі
 • ГК РК – Государственный классификатор Республики Казахстан
 • ҚР СК – Қазақстан Республикасының Салық кодексі
 • НК РК – Налоговый кодекс Республики Казахстан
 • ҚР СН – Қазақстан Республикасының санитарлық нормалары мен ережелері
 • СН РК – санитарные нормы и правила Республики Казахстан
 • ҚРҚКҚ – Қор рыногы қатысушыларының кәсіптік қауымдастығы
 • ПАУФОР – Профессиональная ассоциация участников фондового рынка
 • ҚРПЖ – Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар Жарлығы
 • УПРК – Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона
 • ҚС – қабылдау сынаулары
 • ПИ – приемочные испытания
 • ҚС – қосалқы станция
 • ПС – подстанция
 • ҚС – қосарланған салық салу, қос салық салу
 • ДН – двойное налогообложение
 • ҚС – экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптамасы
 • КД – общая классификация видов экономической деятельности
 • ҚСӨСҚО – қалалық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы
 • ГЦ ФЗОЖ – городской центр формирования здорового образа жизни
 • ҚҰЖ – құрылысты ұйымдастыру жобалары
 • ПОС – проекты организации строительства
 • ҚХР – Қытай Халық Республикасы
 • КНР – Китайская народная республика
 • ҚШҚ – қаржы шаруашылық қызмет
 • ФХД – финансово-хозяйственная деятельность

Уже 51346 пользователей с нами!

Расскажите о нашем проекте своим друзьям и коллегам!

Статистика

19672
слов в словаре
398
документов на сайте
14587
скачиваний документов
345
правовых документов