В избранное
Lat
Форум Регистрация
Войти

Ілеспе хаттар -||- Сопроводительные письма

Дата: 15.05.2018

Ілеспе хаттар адресатқа белгілі бір құжаттың жіберіліп отырғанын хабарлау үшін әзірленеді. Хат мәтіні екі бөліктен тұрады: жіберіліп отырған материал туралы ақпарат және  нақтылау мәліметтері (қосымшалар).

Сопроводительные письма составляются для сообщения адресату о направлении  каких-либо документов. Текст письма состоит из двух частей: сообщения о высылаемом материале и уточняющих сведений (приложений).

 

Примеры оформления сопроводительных писем 

1.

    Осы хат арқылы Сізге жедел деректер бойынша Monthly Management Report (MMR) нысанында дайындалған «____ ___» АҚ Даму жоспары көрсеткіштерінің ай сайынғы мониторинг нәтижелері бойынша 20___ жылғы қаңтар-наурыз айларының есебін жолдаймыз.

       Қосымша ___ бет. 

 

Направляем Вам отчет о результатах ежемесячного мониторинга показателей Плана развития АО «____ ____» за январь-март 20___года по форме MonthlyManagementReport (MMR), сформированный по оперативным данным.

        Приложение: ___ стр.

 

 

2.

Осы хат арқылы «________» ЖШС «Парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіруге бағытталған жобаларды қарау, мақұлдау және іске асыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 26 маусымдағы № 841 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі ұсынған жобаға ұсыныстар мен ескертулерді жолдайды.

Ескертулер мен ұсыныстардың электрондық нұсқасы .... және .... электронды мекенжайларына жолданды.

 

Настоящим ТОО «________»направляет предложения и замечания по представленному проекту постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства РК от 26 июня 2012 года №841 «Об утверждении Правил рассмотрения, одобрения и реализации проектов, направленных на сокращение выбросов и поглощение парниковых газов».

Электронный вариант замечаний и предложений направлен на адреса  ...

 

 

 

3.

Осы хат арқылы «Жоспарлау және Экономикалық Талдау» департаменті «________» АҚ тобының жедел шоғырландырылған есебіне қосу үшін Даму жоспары көрсеткіштерінің 2017 жылғы орындалуы туралы қорытындыны жолдайды. Танысуыңызды сұраймын.

 

Настоящим Департамент «Планирование и Экономический анализ» направляет заключение к оперативному консолидированному отчету группы АО «________» об исполнении показателей Плана развития за 2017 год. Прошу ознакомиться.

 

4.

Осы хат арқылы 20___ жыл бойынша қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану бағытындағы жұмыс туралы есепті және «________» АҚ Директорлар кеңесі күндізгі отырысының 20___ жылғы 27 қаңтардағы №_______ хаттамасынан үзіндіні жолдаймыз.

Қосымша: 16 бет.

 

Настоящим направляем Отчет о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 20___ год и Выписку из протокола очного заседания Совета директоров АО «________» от 27 января 20___ года, №_____.

Приложение: на 16 листах.

Глоссарий к тексту

 • №... бұйрықты орындау мақсатында во исполнение приказа №...
 • Сіздің тапсырмаңызды орындау үшін во исполнение Вашего поручения
 • ... келісімі бойынша міндеттемелерді орындау үшін во исполнение обязательств по Соглашению ...
 • ... Іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында во исполнение Плана мероприятий...
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... .... №... Қаулысымен бекітілген ... ережелеріне сәйкес В соответствии с Правилами ..., утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан №.... от ....
 • Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес в соответствии с поручениями Главы государства
 • Даму жоспарына сәйкес в соответствии с Планом развития
 • ... ұйымдастыру комитетінің шешіміне сәйкес в соответствии с решением оргкомитета ...
 • ҚР электр энергетикасы туралы заңнамаға сәйкес В соответствии с законодательством об электроэнергетике РК
 • «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 10-бабының 2) тармақшасына сәйкес В соответствии с пп.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике»
 • .... хатын қарау туралы … … күнгі тапсырмаңызға орай төмендегілерді хабарлаймыз На Ваше поручение от ... ... касательно рассмотрения письма ... ... сообщаем следующее
 • ... жөніндегі комиссия/ жұмыс тобы отырысының хаттамасы негізінде на основании протокола заседания комиссии/рабочей группы по ...
 • Жоғарыда баяндалғандарға байланысты, сондай-ақ ... жобасын іске асырудың стратегиялық маңыздылығын ескере келе В связи с вышеизложенным, а также учитывая стратегическую важность реализации проекта «... ...»
 • «... ... » компаниясының семинар өткізу туралы таныстырылым материалдары мен ұсынысын қарай келе мынаны хабарлаймыз Рассмотрев презентационные материалы и предложение о проведении семинара от компании «... ...», сообщаем следующее
 • Жобаны іске асыру мәселесін жаңғырту мақсатында в целях возобновления реализации Проекта
 • келісім талаптарына сәйкес согласно условиям соглашения
 • экологиялық кодекс талаптарына сәйкес согласно требованиям экологического кодекса
 • Сіздің хатыңызға (сауалыңызға, өтінішіңізге) жауап ретінде в ответ на Ваше письмо (запрос, просьбу)
 • Сіздің өтінішіңізге орай согласно Вашей просьбе
 • алдын-ала жасалған уағдаластыққа сәйкес согласно нашей предварительной договоренности
 • туындаған жағдаяттарға байланысты в связи с возникшими обстоятельствами
 • қабылданған шешімге байланысты в связи с принятым решением
 • Қоғамның аталған жобаға қатысуы қарастырылмағандықтан ввиду того, что участие Общества в данном проекте не предполагается
 • осыған байланысты ... комитетін «...» жобасына қатысушылар қатарынан алып тастау ұсынылады в связи с этим предлагается исключить участие Комитета ... в проекте «...»
 • Жоғарыда көрсетілгендерге орай қажетті ақпаратты жинау және осы мәселені пысықтау үшін ... ... хатының орындалу мерзімін бір айға ұзартуды орынды деп есептейміз В связи с вышеуказанным считаем целесообразным продлить срок исполнения письма ... ... на один месяц для сбора необходимой информации и проработки данного вопроса
 • Бұл жағдайда Сіз ... туралы өтініш жасауыңыз қажет В данном случае Вам необходимо обратиться ...

Обсуждение (0)

Для того, чтобы участвовать в обсуждении Вам необходимо авторизоваться

Отправить на e-mail

Уже 51346 пользователей с нами!

Расскажите о нашем проекте своим друзьям и коллегам!

Статистика

19672
слов в словаре
398
документов на сайте
14587
скачиваний документов
345
правовых документов