В избранное
Lat
Форум Регистрация
Войти

Хаттың жазылу себебін білдіретін құрылымдар | Формулы, выражающие причину написания письма

Дата: 30.09.2020

Хаттың жазылу себебін білдіретін құрылымдар

Формулы, выражающие причину написания письма

 

во исполнение приказа №... 

№... бұйрықты орындау мақсатында

во исполнение Вашего поручения

Сіздің тапсырмаңызды орындау үшін

во исполнение обязательств по Соглашению ...

... келісімі бойынша міндеттемелерді орындау үшін

во исполнение Плана мероприятий...

... Іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында

В соответствии с Правилами ..., утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан №.... от ....

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... .... №...  Қаулысымен бекітілген ... ережелеріне сәйкес

в соответствии с поручениями Главы государства

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 

в соответствии с Планом развития

Даму жоспарына сәйкес

в соответствии с решением оргкомитета ...

... ұйымдастыру комитетінің шешіміне сәйкес

В соответствии с законодательством об электроэнергетике РК

ҚР электр энергетикасы туралы заңнамаға сәйкес

В соответствии с пп.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике»

«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 10-бабының 2) тармақшасына сәйкес

На Ваше поручение от ... ... касательно рассмотрения письма ... ... сообщаем следующее

.... хатын қарау туралы … … күнгі тапсырмаңызға орай төмендегілерді хабарлаймыз

на основании протокола заседания комиссии/рабочей группы по ...

... жөніндегі комиссия/ жұмыс тобы отырысының хаттамасы негізінде

В связи с вышеизложенным, а также учитывая стратегическую важность реализации проекта «... ...»

Жоғарыда  баяндалғандарға  байланысты, сондай-ақ ... жобасын іске асырудың стратегиялық  маңыздылығын ескере келе

Рассмотрев презентационные материалы и предложение о проведении семинара от компании «... ...», сообщаем следующее

«... ... » компаниясының семинар өткізу туралы таныстырылым материалдары мен ұсынысын қарай келе мынаны хабарлаймыз

в целях возобновления реализации Проекта

Жобаны іске асыру мәселесін жаңғырту мақсатында

согласно условиям соглашения

келісім талаптарына сәйкес

согласно требованиям экологического кодекса

экологиялық кодекс талаптарына сәйкес

в ответ  на Ваше письмо (запрос, просьбу)

Сіздің хатыңызға (сауалыңызға, өтінішіңізге) жауап ретінде

согласно Вашей просьбе

Сіздің өтінішіңізге орай

согласно нашей предварительной договоренности

алдын-ала  жасалған  уағдаластыққа сәйкес

в связи с возникшими обстоятельствами

туындаған жағдаяттарға байланысты

в связи с принятым решением

қабылданған шешімге байланысты

ввиду того, что участие Общества в данном проекте не предполагается

Қоғамның аталған жобаға қатысуы қарастырылмағандықтан

в связи с этим предлагается исключить участие Комитета ... в проекте «...»

осыған байланысты  ... комитетін «...» жобасына қатысушылар қатарынан алып тастау ұсынылады

В связи с вышеуказанным считаем целесообразным продлить срок исполнения письма ... ... на один месяц для сбора необходимой информации и проработки данного вопроса

Жоғарыда көрсетілгендерге орай қажетті ақпаратты жинау және осы мәселені пысықтау үшін ... ... хатының орындалу мерзімін бір айға ұзартуды орынды деп есептейміз

В данном случае Вам необходимо обратиться ...

Бұл жағдайда Сіз  ... туралы өтініш жасауыңыз қажет

*Все перечисленные выражения необходимо использовать с учетом контекста и речевой ситуации.

Обсуждение (0)

Для того, чтобы участвовать в обсуждении Вам необходимо авторизоваться

Отправить на e-mail

Уже 51346 пользователей с нами!

Расскажите о нашем проекте своим друзьям и коллегам!

Статистика

19672
слов в словаре
398
документов на сайте
14587
скачиваний документов
345
правовых документов