В избранное
Lat
Форум Регистрация
Войти

Нұсқаулық хаттар | Инструктивные письма

Дата: 15.12.2020

Нұсқаулық хаттар. Жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен ұйымдардың өздеріне ведомстволық бағынысты мекемелерге нұсқау, тапсырма ретінде жіберген хаттары.

Инструктивные (циркулярные) письма направляют вышестоящие организации и ведомства, издают в них указания своим подведомственным учреждениям и организациям.

 

Примеры оформления инструктивных писем 

1.

Еншілес және тәуелді ұйымдардың

бірінші басшыларына

(тізім бойынша)

 

          «Самұрық-Энерго» АҚ _____жж. ______ ______ дейінгі кезеңде «Самұрық-Қазына» АҚ тауарларға маркетингтік бағаны айқындау қағидасы (Басқарма шешімімен бекітілген, 05.07.2012ж. №29/12 хаттама) мен сіздердің тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге белгіленетін баға маркетингі процесін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттарыңыздың сақталуына қатысты мәселе бойынша көшпелі тексеру жүргізуді жоспарлап отыр. Тексеру барысында ___ жылға арналған Даму жоспарын қалыптастыру кезінде де, сондай-ақ оған түзетулер енгізген кезде де жинақталған материалдар қарастырылатын болады.

         Тексеруді тиімді жүргізу үшін «Самұрық-Энерго» АҚ қызметкерлеріне қажетті құжаттарды ұсынуға дайындау және оған жәрдемдесу, сондай-ақ 20___ж. «___» _______ дейін тексеру материалдарын ұсынуға жауапты адамдардың тізімін беру қажет. 

         Қосымша:  тексеру жүргізу кестесі – 1 бет.

 

         Қадағалаушы басшы        __________________           Аты, тегі                                                                                               (қолы) 

 

Первым руководителям

дочерних и зависимых  

организаций

(по списку)

 

         В период с ______ по _____гг. АО «Самрук-Энерго» запланировано проведение выездных проверок на предмет соблюдения Правил маркетинга товаров АО «Самрук-Казына» (утверждены решением Правления, протокол от 05.07.2012г. № 29/12) и ваших внутренних нормативных документов, регламентирующих процесс маркетинга цен на товары, работы и услуги. При осуществлении проверок будут рассматриваться материалы, сформированные как при формировании Плана развития на ___ год, так и при его корректировке.

         Для эффективного проведения проверки  необходимо подготовить и оказать содействие в предоставлении необходимых документов сотрудникам АО «Самрук-Энерго», а также представить в срок до «___» _______20___г.  список лиц, ответственных за предоставление материалов проверки.

         Приложение:  график осуществления проверок – на 1 листе.

 

         Курирующий руководитель          ______________       Имя и фамилия                                                                                           (подпись) 

 

 

 

2.

«Самұрық-Энерго» АҚ еншілес және тәуелді

ұйымдарының бірінші басшыларына

(тізім бойынша)

 

            «Самұрық-Энерго» АҚ ақпараттық технологияларға қатысты жұмысты тиімді жолға қою мақсатында Сізден АТ-бөлімшелерінің тиісті басшыларына осы бөлімшелер қызметкерлерінің деректерін қоса беріліп отырған нысанға сәйкес (Қосымшаны қараңыз) жіберу туралы бұйрық беруіңізді сұрайды.  Қабылданған шаралар туралы 20___ жылғы «10» ақпанға дейін хабарлауыңызды сұраймын.

       Мәселелер туындаған жағдайда Ақпараттық технологиялар департаментінің бас менеджері __________ мына телефон арқылы хабарласуды өтінеміз: тел.: +7 7172 ... ...  (IP-телефон нөмірі - .......).

 

          Бизнесті трансформациялау жөніндегі

         басқарушы директор                                .....

 

Первым руководителям

дочерних и зависимых организаций

АО «Самрук-Энерго»

(по списку)

 

Акционерное общество «Самрук-Энерго» в рамках выстраивания эффективной работы в части информационных технологий, просит Вас дать распоряжение, соответствующим руководителям ИТ-подразделений, выслать данные сотрудников этих подразделений согласно прилагаемой форме (см. Приложение). Прошу о принятых мерах проинформировать до «10» февраля 20___ года.

       В случае возникновения вопросов, просим обращаться к главному менеджеру Департамента информационных технологий __________ тел.: +7 7172 ......... (номер IP-телефонии.......).

 

          Управляющий директор  

по трансформации бизнеса           

Глоссарий к тексту

 • Осы хат арқылы ... .... .... хабарлаймыз Настоящим сообщаем, что ... .... ...
 • Осы хат арқылы ... ... ... ескертеміз (хабардар етеміз) Настоящим уведомляем, что ... ... ....
 • Іс-шаралар жоспарының жобасына ұсыныстар жоқ екенін хабарлайды сообщает об отсутствии предложений к проекту Плана мероприятий
 • кандидатуралардың жоқ екенін хабарлайды сообщает об отсутствии кандидатур
 • Мемлекет Басшысының сөйлейтін сөзіне ұсыныстар жоқ екенін хабарлайды сообщает об отсутствии предложений к выступлению Главы государства
 • екіжақты сұхбаттезистеріне ұсыныстар жоқ екенін хабарлайды сообщает об отсутствии предложений тезисам двусторонних интервью
 • ... ұстанымдарына қарсылығы жоқ екенін хабарлайды сообщает, что возражений к позиции ... не имеет
 • ... тізбесіне ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым нысандарын қосу бойынша ұсыныстар жоқ екенін хабарлайды сообщает об отсутствии предложений по включению объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры в Перечень
 • ... қамтамасыз ету қажеттігін хабарлайды сообщает о необходимости обеспечения...
 • Жоғарыда баяндалғандарды есепке ала отырып, ... ... мәселесі «... ...» ұсынылып, келісілгеннен кейін қаралатын болады. Учитывая вышеизложенное, вопрос ... ... будет рассмотрен после предоставления и согласования ... ... .
 • Үкімет жобаны іске асыруды жалғастыру қажет деп санайды Правительство считает необходимым продолжить реализацию проекта
 • «... ...» мазмұнына қойылатын талаптар осы хаттың қосымшасында берілген. Требования к содержанию «... …» приведены в приложении к настоящему письму
 • ... өкілдерімен кездесуге дайын екенімізді білдіреміз выражаем готовность встретиться с представителями ...
 • Қазақстан-Қырғыз Үкіметаралық Кеңесі (бұдан әрі – ҮАК) 3-отырысының күн тәртібі жобасына мыналарды енгізуді ұсынамыз в проект повестки дня 3-го заседания Казахстанско-кыргызского Межправительственного Совета (далее - МПС) предлагаем включить
 • 2016-2018жж. аралығында «... ...» жобасы бойынша энергетикалық ведомстволар өкілдері мен мемлекеттік сарапшылардың қатысуымен бірқатар мәжілістер мен кездесулер өткізілгенін хабарлаймыз сообщаем что, в период 2016-2018гг. по проекту «... ... » был проведен ряд совещаний и встреч с участием представителей энергетических ведомств и государственных экспертов
 • жоғарыда көрсетілген ұйыммен ынтымақтастық жасау талаптарын талқылау үшін кездесу өткізуге дайын екенімізді хабарлаймыз сообщаем о готовности проведения встречи с вышеуказанной организацией для обсуждения условий возможного сотрудничества
 • осыған орай қазіргі жағдайда жобаны іске асыру үшін шешуді қажет ететін бірқатар мәселелер бар екенін ақпарат ретінде атап өтеміз, атап айтқанда: в этой связи для информации отмечаем, что на текущий момент есть некоторые вопросы, разрешение которых необходимо для реализации проекта, в частности:
 • қаржылық есептілік қағаз және электронды жеткізгіштерде ұсынылып отыр финансовая отчетность представляется на бумажном и электронном носителе
 • Ақпарат ретінде ұсынылып отыр. Вносится в порядке информации.

Обсуждение (0)

Для того, чтобы участвовать в обсуждении Вам необходимо авторизоваться

Отправить на e-mail

Уже 51346 пользователей с нами!

Расскажите о нашем проекте своим друзьям и коллегам!

Статистика

19672
слов в словаре
398
документов на сайте
14587
скачиваний документов
345
правовых документов