Translit
Раздел "Translit", это онлайн-сервис автоматической транслитерации с кириллицы на латиницу согласно разработанной последней версии казахско-латинского алфавита.
Далее

Іскери (қызметтік) хаттар

Теги:

Іскери (қызметтік) хаттар - қандай да бір мәселе туралы мекемелермен, ұйымдармен және жеке тұлғалармен іскери байланыс орнату құралы қызметін атқаратын түрлі мазмұндағы құжаттар тобының жинақталған атауы.Хат мазмұны сұрау салуға, хабарламалар мен келісімдер, талаптар (рекламациялар), тапсырмалар, хабарлар, еске салулар, жауаптар, өтініштер,пікірлер,ұсыныстар, ескертулер, хабарлаулар, шақырулар,  растаулар және басқаларға  қатысты болуы мүмкін.

Ұйымның хаттары бланкіде дайындалады:

1) жоғары тұрған ұйым тапсырмасының орындалуы туралы жауап;

2) түрлі ұйымдар мен жеке тұлғалардың сұрау салуларына жауап;

3) бастамашылық хат;

4) әр түрлі құжаттарға ілеспе хаттар.

Хаттың мәтіні әдетте бір немесе екі мағыналық бөліктен тұрады.

Бір бөліктен тұратын хат – бұл түсіндірмесі жоқ өтініш, кіріспесіз ескертулер, негіздемесі жоқ жай хабарламалар.

Егер хаттың мәтіні айқындаушы және қорытынды екі бөліктен тұратын болса, бірінші бөлікте себебі, негізі немесе хат жасаудың негіздемесі баяндалады, хатты дайындауға негіз болған құжатқа сілтеме жасалады. Абзацтан басталатын екінші бөлікте тұжырымдар, ұсыныстар, өтініштер, шешімдер мазмұндалады.

 

Деловое (служебное) письмо– это обобщенное название различных по содержанию документов, которые служат средством общения с учреждениями, организациями и частными лицами, сообщения или уведомления о чем-нибудь.Содержанием писем могут быть запросы, уведомления, соглашения, претензии (рекламации), задания, сообщения, напоминания, ответы, просьбы, отзывы, предложения (оферта), замечания, извещения, приглашения, подтверждения и другие.

       Письма организации готовятся на бланке:

       1) как ответы о выполнении поручений вышестоящих организаций;

       2) как ответы на запросы различных организаций и частных лиц;

       3) как инициативные письма;

       4) как сопроводительные письма к различным документам.

      Текст письма, как правило, имеет одну или две смысловые части.

      Письмо, состоящее из одной части, – это просьба без пояснения, напоминание без преамбулы, сообщение без основания и другие.

       Если текст письма состоит из двух частей – констатирующей и заключительной, в первой части излагается причина, основание или обоснование составления письма, приводятся ссылки на документы, являющиеся основанием подготовки письма. Во второй части, начинающейся с абзаца, помещаются выводы, предложения, просьбы, решения.

 

 

Іскери хаттар түріне қарай (виды писем):

 • Ілеспехаттар (сопроводительные письма)
 • Нұсқаулық хаттар (инструктивные письма)
 • Ұсыныс хаттар (письмо-предложение)
 • Өтінімхаттар (письма-просьбы)
 • Жауап хаттар (письма-ответы)
 • Ескерту хаттар (письмо-напоминание)
 • Алғыс хаттар (благодарственные письма)
 • Шақырухаттар (письма-приглашения) болып бөлінеді.

 

    Мазмұнына қарай (по содержанию):

 • өндірістік  мәселелер бойынша (по прозводственным вопросам)
 • әлеуметтік мәселеге қатысты (по социальным вопросам)
 • қаржылық мәселе бойынша (по финансовым вопросам)
 • халықаралық мәселе бойынша (по международным вопросам)
 • құқықтық мәселе бойынша  (по правовым вопросам) т.б. бөлінеді.
Чат-бот