Translit
Раздел "Translit", это онлайн-сервис автоматической транслитерации с кириллицы на латиницу согласно разработанной последней версии казахско-латинского алфавита.
Далее

Заңнамада жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері | Слова и словосочетания, часто употребляемые в законодательстве

21.06.2020
/
скачан 2240 раз

Қазақша-орысша және орысша-қазақша сөздік   БІРІНШІ КІТАП

Казахско-русский и русско-казахский словарь   КНИГА ПЕРВАЯ

"ҚАЗЫҒҰРТ"

АЛМАТЫ 2013

 (Жалпы редакциясын басқарған К.М. Демеш). 

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойынша «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» аясында шығарылды.

Сөздікте заңнамада жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері жинақталған. Олар негізінен 1996–2013 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының Парламенті қабылдаған заңдардан, Мемлекет басшысының Жарлықтары мен Өкімдерінен, Республика Үкіметінің Қаулыларынан жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерден іріктелген. Сөздік нормативтік құқықтық актілердің жобаларын əзірлеумен айналысатын мамандарға, заңгерлерге, аудармашыларға, ғалымдарға, студенттерге, сондай-ақ жалпы көпшілік оқырманға арналған. 

В словаре представлены слова и словосочетания, часто употребляемые в законодательстве. В основном они отобраны из законов, принятых Парламентом Республики Казахстан в 1996–2013 годах, Указов и Распоряжений Главы государства, Постановлений Правительства Республики и иных нормативно-правовых актов. Словарь предназначен для специалистов, занимающихся подготовкой проектов нормативно-правовых актов, юристов, переводчиков, ученых, студентов, а также для широкого круга читателей.

Чат-бот